top of page
בת מצווה

לעומת גיל ההתבגרות של הבן, גיל ההתבגרות וההתפתחות של הבת מוקדם יותר, ולכן היא חייבת במצוות כבר מגיל שתים עשרה. אלא שיש הבדל בין הבת לבן: בעוד שביחס למצוות 'לא תעשה' שמניינן הוא שס"ה (365) אין הבדל בין הבת לבן, ושניהם חייבים בכולן, לגבי מצוות עשה שמספרן רמ''ח (248) יש הבדל בין הבת לבן.

בנוגע לחיובי הבת, יש להבחין בשתי קבוצות של מצוות. בקבוצה אחת כלולות כל מצוות 'עשה שלא הזמן גרמן', שחיובן הוא תמידי ואינו קשור לזמן מסוים – כגון מזוזה, השבת אבידה, ברכת המזון, וכו' – במצוות אלו חייבת הבת כמו הבן. הקבוצה האחרת כוללת את מצוות 'עשה שהזמן גרמן', שקיומן קשור לזמן מסוים – כמו ציצית ותפילין שנוהגות רק ביום או ספירת העומר, אכילה ולינה בסוכה, שנוהגות רק בתאריך מסוים – במצוות אלו הבת אינה חייבת, וקיומן נתון לבחירתה.

בטעם הדבר שהנשים פטורות ממצוות עשה התלויות בזמן, יש שכתבו שהן טרודות במצווה החשובה של גידול הילדים, ואין להן פנאי להתפלל במניין ולהניח תפילין.

אך יש שביארו, שהלכה זו מוכיחה דווקא על מעלתה הגדולה של האישה.

המצוות נועדו לצרף ולזכך את עם ישראל. על ידי המצוות, אנו מתעלים ומתקרבים יותר לבורא העולם. הגברים זקוקים להרבה מצוות, על מנת להשלים את נפשם ולהשיג קרבה לקב"ה. לעומת זאת, לנשים אין צורך בכל כך הרבה פעולות מעשיות. הקירבה שלהן לבורא העולם טבעית הרבה יותר, פשוטה הרבה יותר.

בכל ההיסטוריה של עם ישראל, האמהות הצדקניות שלנו האמינו אמונה עמוקה בבורא עולם, בלי צורך בלימוד תורה מעמיק כמו שעושים הגברים.

''בזכות נשים צדקניות", אומרים חז''ל, "נגאלו ישראל ממצרים". האמהות הללו, גידלו דורות על גבי דורות של יהודים יראי שמים, ודמעותיהן הזכות, דמעות הבוקעות מליבה הטהור של אימא יהודיה, גידלו אלפי תלמידי חכמים שהאירו את עיניהם של ישראל בתורתם.

כמו כן, אומרים חז''ל ש''בינה יתירה ניתנה באשה''. הגברים צריכים הרבה התחכמויות והתלבטויות כדי להגיע למסקנה נכונה. אך לאישה אין צורך בכל זה. יש לה בינה יתירה. מה שמכנים היום 'אינטואיציה נשית'. הנשים חשות במהירות, האם דבר מסוים נכון לעשותו או לא נכון לעשותו.

זו הסיבה, שנשים אינן צריכות כל כך הרבה מצוות כדי לתקן את עצמן ולהתקרב לבורא עולם.

זו גם הסיבה שנשים מברכות בברכות השחר 'ברוך שעשני כרצונו'. בתמימות ובפשטות אומרות הנשים לבורא עולם, מה שבחרת טוב לנו. איננו מתחכמות אלא מאמינות באמונה תמימה ופשוטה. אמונה שכל עם ישראל בנוי עליה.

Flower Cake
bottom of page