top of page

מכרזים

מועצה דתית גדרה

מכרז פומבי מס'  1/2024
   לביצוע עבודות בניה ופיתוח יחידות קבורה 

 בבית העלמין גדרה

:להלן פירוט ומסמכים רלוונטיים

bottom of page