top of page
פסח

"והוצאתי אתכם מתחת סבלות מצרים...ולקחתי אתכם לי לעם"
(שמות ו', ו')

אבי האומה היהודית, אברהם אבינו עליו השלום, קיבל הבטחה מבורא העולם שזרעו ישתעבד לאומה המצרית. אבל לאחר שנות השעבוד, הבטיח לו הבורא, אני אגאל אותם ואהפוך אותם לעם שנושא את שם האלוקים בעולם.

 

 וכך אכן היה.

עם ישראל עבד בפרך אצל העם המצרי במשך מאתיים ועשר שנים, איומות ונוראות.

לאחר מכן, הבורא הכה את המצרים בעשר מכות – דם, צפרדע, כינים, ערוב, דבר, שחין, ברד, ארבה, חושך ובכורות. לאחר המכות הקשות שנחתו על המצרים הורה המלך פרעה לשחרר במהירות את בני ישראל. מרוב המהירות של היציאה, הבצק שהכינו עם ישראל כצידה לדרך לא הספיק להיאפות כל הצורך והם אכלו 'מצות', כלומר בצק שלא תפח.

לזכר כל הניסים שעשה עמנו בורא העולם ביציאת מצרים, אנו חוגגים כל שנה באביב את חג הפסח. אנו אוכלים מצות כדי להמחיש את קיום ההבטחה של הבורא שנצא מארץ מצרים, בצורה שהמצרים ידחקו בנו לצאת מרוב הסבל שאלוקים גמל להם.

 חג הפסח נקרא כך על שם הקורבן שהקריבו עם ישראל בי''ד ניסן, קורבן שנועד להזכיר לנו כי בעת מכת בכורות לא היה בית במצרים אשר לא היה בו בכור מת ואילו על בתי בני ישראל פסח – דילג - הקב''ה.

בחג הפסח אנו מקפידים לא לאכול אפילו משהו חמץ לזכר שרשרת הניסים שגרמו להיווצרותו של עם ישראל.

המרכז של חג הפסח הוא ליל הסדר.

ליל זה נקרא בפי עדות מסוימות 'ליל האמונה'.

בלילה זה אנו מצווים לספר לבנינו את סיפור יציאת מצרים, להעביר להם את לפיד האמונה היהודית שעובר מאב לבן כבר אלפי שנים. זהו הלילה החשוב ביותר בהעברת מסורת האמונה היהודית, מסורת שעוברת מאב לבן.

בלילה זה אנו שותים ארבעה כוסות יין. לזכר ארבעת השלבים בגאולה. ''והוצאתי אתכם מתחת סבלות מצרים", ''והצלתי אתכם מתחת סבלות מצרים'', ''וגאלתי אתכם בזרוע נטויה ובשפטים גדולים", ''ולקחתי אתכם לי לעם''.

ארבעת השלבים הם ההפיכה של עם ישראל מעם בזוי ומושפל בשעבוד מצרים לעם הנבחר שתפקידו ההיסטורי לשאת את דגל האמונה בכל העולם ולהפיץ את האמונה בבורא עולם בכל העולם.

יהי רצון שנזכה לחגוג את קרבן הפסח בבית המקדש עם כל ישראל במהרה בימינו!!!

Passover Plate
bottom of page