top of page
הולדת בת

"בת תחילה סימן יפה לבנים" (מסכת בבא בתרא דף קמ"א ע"'א)

נוהגים כיום לערוך סעודת מצווה להולדת הבת. בסעודה זו אומרים דברי תורה, שרים שירי קדושה, ומודים לבורא העולם על החסד שהוא גמל עימנו בהבאת חיים חדשים לעולם, נשמה יהודית נוספת.

אך בניגוד לבן שבו ההלכה מחייבת לערוך ברית מילה וסעודת מצווה, בבת אין חיוב שכזה. בכלל, אין שום פעולה ש'חונכת' את הבת ומכניסה אותה לעם ישראל.

טעם הדבר הוא, שאצל הנשים היהדות היא עובדה גנטית ברורה, ללא כל צורך בהוכחה. היהדות עוברת דרך הנשים. מי שנולד לאם יהודייה ואבא גוי, דינו כיהודי לכל דבר ועניין. אך מי שנולד לגויה ח''ו, גם אם אביו יהודי, אחת דינו להיכרת מהעם היהודי. לכן הבנות אינן צריכות טקס רשמי המכריז על היותן חלק מהעם היהודי. אין הן צריכות להוכיח את הקשר שלהן לבורא עולם, כיון שהקשר שלהן הוא טבעי. לכן גם הנשים פטורות ממצוות עשה שהזמן גרמן כי הן אינן צריכות כל כך הרבה מצוות כדי להתקרב לקב''ה, ולהוכיח את המחויבות שלהן לתורה ולמצוותיה.

רבנות ומועצה דתית גדרה- מעגל החיים הולדת בת
מועצה דתית גדרה - הולדת הבת
bottom of page