top of page
שטר מכירת חמץ

אני המוזכר מטה נותן כוח ורשות למועצה דתית גדרה, ועושה אותו שליח ומורשה במקומי לעשות עם כל מיני חמץ ותערובות חמץ שלי ביום רביעי י"ד בניסן דהאי שתא התשפ"ג לפ"ק כאדם העושה בתוך שלו ממש.
היינו אם ימצא לי שום דבר חמץ הנעשה מחמשת מיני דגן חיים או אפויים, צלויים מבושלים מטוגנים, כבושים מלוחים, באיזה חשש מחמץ גמור או נוקשה, בעין או ע"י תערובת, העומדים לאכילת אדם או בע"ח, או לשתיה או לרפואה או לאיזה הכשר ותיקון הנאה, כל מיני תבואות קלופות וגרויפן שיש בהם גרעינים מחומצים, וקמח סולת, ופשוט, סובין ומורסן כל מיני עיסות ושמרים איטריות ופתיתים ופסטה, כל מיני משקאות בירה שכר ומאלט וספירט פשוט או מעורה ומתוקן עם סוכר או דבש ובשמים והדומה מכל הדברים שיכולים לחשוב שיש בזה חשש חמץ גמור או נוקשה בעין או ע"י תערובת, וכל מיני כלים שיש בהם ועליהם חמץ בעין, ושקים מחומצים, ונפות מחומצות, כל פרטי חמץ שבבתים ובעליות וחצרות ומחסנים ומרתפים, במקררים ובתנורים ובמאפיות וטחנות וחנויות, ולפנים מהמחיצות, הן המסומנים בניירות התפורים ומחוברים ומצורפים בזה, הן שאינם מסומנים כלל, ואף גם שלא נפרטו כלל, הן במקומות שהן שלי הן במקומות שהם שכורים או שאולים לי, ואף אותן שנמצאים בדרך או ברשות אחרים או אף שעדיין לא נכנסו לרשותי ויכול להיות שיכנסו לרשותי לאחר זמן איסור חמץ, בין שפרטי החמץ הנ"ל הם שלי לגמרי או שיש לי בהם רק איזה חלק וזכות או שהם רק פקדון אצלי מאחרים, וגם בעלי חיים הניזונים מחמץ שיש לי.
על הכל אני עושה שליח ומורשה את הרב הנ"ל לעשות לי זכות ולמכור את כל הנ"ל קודם זמן איסור חמץ. וכן להשכיר את המקומות והחדרים שנמצא שם איזה פרט מהאמור למעלה והרפתות מבעלי חיים הנ"ל, כאדם העושה בתוך שלו ממש, ורשות בידו למכור ולהשכיר הן בעצמו הן ע"י זה שימנה שליח ומורשה ככל הנראה בעיניו למכור ולהשכיר לכל מי שירצה ובאיזה מחיר שירצה גם בהקפה ואף גם לתת במתנה, או להפקיר הפקר בי"ד, והרשות בידו לתת להקונה דריסת רגל דרך רשותנו ורשויות המושכרות או שאולות לי, למקומות אשר מונח בהם איזה פרט מהנ"ל, שיהי'ה קנוי להקונה ממנו, ומחויב אני למסור לקונה ממנו את מפתחות החדרים והמקומות הנ"ל בכל עת שידרוש, וכל מה שיכתוב הרב או השליח שימנה במקומו בשטר מכירה שיתן להקונה ממנו הרי עלי לקיים בלי שום טענה ומענה ופתחון פה שבעולם, וכל מה שיעשה הרב הנ"ל או שלוחו, בכל הנ"ל, תהי'ה עשייתו כעשייתי וידו כידי ופיו כפי הן לזכות והן להיפך, ולא אוכל לומר לתקוני שדרנוכם וכו',
וכל זה קיבלתי על עצמי בכל אופן היותר מועיל ע"פ ד"ת, הן על ידי הן על ידי שליח, , והרשאה זו נעשית גלוי'ה ומפורסמת ולא תיפסל ולא יוגרע כוחה לא בחסר ויתיר ולא בטשטוש דיו ומחק, רק תהי'ה בתוקפה ככל שטרי הרשאה הנעשים עפ"י תיקון חז"ל דלא כאסמכתה וכו' ורשות נתונה לאשר הרשאה זו עפ"י חוקי המדינה ולהיות תוקפה כתוקף יפוי כח בלתי חוזר הנעשה כפי חוקי הממשלה.

​והכל שריר בריר וקיים וע"ז באתי על החתום:

שטר ההרשאה
Passover Plate
bottom of page