top of page
הלכות הכשרות

"קדושים תהיו כי קדוש אני ה' אלוקיכם" (ויקרא י''ט, ב')
התורה מצווה אותנו להיות קדושים, ובכך להיות דומים לבורא עולם.
קדושה זו באה לידי ביטוי מעשי, על ידי שליטה על מה שנכנס לפינו.
אחת התאוות המרכזיות של בני האדם, היא תאוות האכילה, לכן התורה מחנכת אותנו שלא כל דבר ניתן לאכול.
האדם, שנברא בצלמו של הבורא, שונה מבעלי החיים בכך שיש לו שכל, והוא יכול לשלוט על הרצונות שלו.
וכך כותב הרב יצחק ערמה בספרו 'העקדה':
"מטרת המאכלים הכשרים היא להגביל את תאוות האכילה".
במיוחד בדורנו, דור השפע, ישנה חשיבות יתירה להתרגל שלא כל דבר שאנו רוצים אנו יכולים לאכול.

דיני התורה המלמדים אותנו אלו מאכלים ניתן לאכול ואלו לא ניתן, מצויים בספר ויקרא פרק י''א ובספר דברים פרק י''ד.

חכמי תורה שבעל פה ביארו והרחיבו את דיני התורה, בעיקר במסכת חולין ובמסכת עבודה זרה.
את דיני הכשרות, ניתן לחלק לשני חלקים עיקריים.
החלק הראשון נוגע לסוג הבשר והכנתו, והחלק השני מתייחס לאיסור תערובת בשר וחלב.

מבחינת חוקי הכשרות, כל דבר הבא מן הצומח מותר עקרונית באכילה. אמנם בעצי פרי צריך להמתין שלוש שנים לפני שניתן לאכול מן הפירות. "שלוש שנים", אומרת התורה הקדושה, "יהיה לכם ערלים לא יאכל". בשנה הרביעית יש לחלל את הפירות על כסף, ולאחר  מכן ניתן לאכול את הפירות. אך גם זאת רק לאחר הפרשת תרומות ומעשרות. כיום שאין לנו בית מקדש אנו מפרישים רק מעט יותר מאחוז וקוראים את נוסח ההפרשה המופיע בסידורים.
בתחום הבשר, התורה מציינת שלושה סימנים בבהמה המעידים כי בשרה כשר לאכילה - הפרסת פרסה, שסיעת שסע, והעלאת גירה.
בתחום הדגים, סימני הכשרות המתירים את הדג הם סנפיר וקשקשת.
בתחום העופות, התורה אינה מונה סימני כשרות אלא מונה מיני עופות שאסורים באכילה.
חשוב לדעת שכדי להכשיר בהמה או עוף לאכילה, התורה ציוותה אותנו בהלכות שחיטה, בהן פרטים רבים.
כמו כן, חשוב לדעת שישנן שתי רמות של כשרות בכשרות הבשר לאחר השחיטה:

  1. 'חלק' (גלאט) כשר: בשר חלק הינו בשר בהמה שנבדק ולא נמצא שום פגם באבריה של הבהמה. הספרדים נוהגים על פי פסק מרן השולחן ערוך להקפיד לאכול רק בשר "חלק".

  2. בשר שהוא כשר ולא חלק, פירושו, בשר שיכול להיות ולאחר השחיטה נמצא פגם באחד מאבריה של הבהמה ולאחר בדיקה נוספת הוסר הפגם והוכשר ע"י מורה ההלכה. חלק גדול מהאשכנזים נוהגים לאכול בשר שאיננו "חלק".

  • בבשר עוף, אין מושג של "חלק", אלא כשר ומהדרין.

לכן כל אדם שמקפיד על 'חלק' יבדוק האם הכשרות של המסעדה או ה"סופר" שבהם הוא קונה מקפידים על כך. אין הדבר תלוי בכשרות 'רבנות' או 'מהדרין' אלא בשאלה האם ההשגחה מקפידה שהבשר יהיה חלק או לא.
בדרך כלל בתחתית תעודת הכשרות מופיע מספר הטלפון של המשגיח, ואיתו ניתן לברר את כל הפרטים.
כמו כן באתר המועצה דתית יופיעו שמות המקומות שניתן לאכול בהם ללא כל חשש. ויהי רצון שנזכה כולנו לא להיכשל לעולם באכילת דבר איסור.

בשר בחלב
בשלושה מקומות התורה ציוותה אותנו על איסור בשר בחלב, ולמדו מכך חכמינו לאסור תערובת של בשר בחלב הן באכילה, הן בבישול, והן בהנאה.
חז''ל הרחיבו את האיסור לא לאכול חלב בתוך שש שעות לאכילת בשר. אמנם, יש הנוהגים להמתין פחות מכך. כמו-כן דרושות מערכות כלי בישול וכלי אוכל נפרדות – מערכת "בשרית" ומערכת "חלבית".
יש להקפיד לקנות מאכלים אך ורק עם חותמת כשרות מוסמכת, ולכן במידה והמוצר מחו"ל, לא מספיקה כשרות חו"ל, אלא יש צורך באישור הרבנות הראשית לישראל.

מועצה דתית גדרה- הלכות הכשרות
bottom of page