top of page

בתי כנסת

"אם אין בתי כנסיות ובתי מדרשות, אין הקב"ה משרה שכינתו בעולם" (אסתר רבה פתיחתא יא)
בית הכנסת הוא מקום השראת השכינה.

"אמר רבי יצחק: מנין שהקב"ה מצוי בבית הכנסת? שנאמר אלוקים ניצב בעדת אל" (ברכות דף ו', עמוד א')
בית הכנסת הוא המוקד של הקהילה היהודית בכל הדורות.

בבית הכנסת מתאספים שלוש פעמים ביום, בימי החול בשבתות ובמועדים, על מנת לשאת תפילה לבורא עולם. בית הכנסת איננו עוד מבנה קהילתי. הוא הבית שבו שורה השכינה בקרב עם ישראל. הבית שדרכו אנחנו מתחברים לאבינו שבשמים. הבית שבו אנו מדברים עם בורא העולם, ומבקשים ממנו את בקשותינו על דאגות השעה.

ישנה חשיבות מרובה דווקא לתפילה של כל הציבור ביחד. תפילת היחיד חשובה, אך תפילת הרבים חשובה לאין ערוך. דווקא הכניסה של היחיד תחת הגלימה של הציבור, מרוממת אותו ומאפשרת לו להתקדש. גם הרב הכי חשוב בעולם אינו יכול לומר 'קדיש' לבדו. רק עשרה יהודים שמתאגדים יחד יכולים לשאת את שם ה'.

נמצא, שבית הכנסת מלמד אותנו על החשיבות שהתורה מעניקה לציבור, את הכוח העצום שיש לעם ישראל כשהוא מאוחד.

bottom of page