top of page
נוהל רישום נישואין

על מנת לפתוח תיק נישואין יש צורך ב:

 • תמונה 1 של כל אחד מבני הזוג (יש אפשרות להצטלם במועצה הדתית).

 • תעודות זהות + ספח.

 • על כל אחד מבני הזוג יש להביא 2 עדים. אפשרי אותם עדים ל-2 בני הזוג. (ללא קרבה משפחתית. יש להגיע עם תעודה מזהה).

 • תעודת נישואין של ההורים של שני בני הזוג (העתק).

 • דמי רישום – 796 ₪ (ניתן לשלם גם באשראי). 
  לחיילים בסדיר (לא בקבע), סטודנטים ותלמידי ישיבה עד גיל 30, ישנה הנחה של 40%. יש להציג אישור מתאים בעת הרישום.

 • אישור כשרות מהאולם בו נערכת החופה.

 • במידה והרב המקדש אינו מטעם המועצה הדתית, יש להביא מהרב אישור שהוא מוסמך לערוך חופות, ואת הסכמתו לערוך חופה וקידושין לזוג (קישור לרשימת רבנים מורשים).

 • יש לפנות למועצה הדתית כשבוע לפני החתונה, ע"מ לקבל כתובה והעתק כתובה.

 • לאחר פתיחת התיק, הכלה מקבלת הפניה למדריכת כלות. יש להעביר למשרד אישור כי הכלה עברה הדרכה.

 • ישנה אפשרות להדרכת חתנים. ניתן לקבל פרטים בזמן הרישום.

 • במידה ואחד מבני הזוג גרוש, עליו להביא תעודת גירושין ומעשה בית דין – מסמכים מקוריים.

 • על תושבי חו"ל (תייר/ת) להביא תעודת יהדות ואישור על מעמדם האישי, מבי"ד מוסמך במקום מגוריהם בחו"ל.

 

גר/גיורת:

 • תעודת גיור מקורית מבי"ד רבני או מבית דין שהוסמך על ידי הרבנות הראשית לישראל לעסוק בענייני גיור.

 • אישור המרת דת ממשרד הדתות, במקרה שהגיור נעשה בארץ.

 • תעודת גיור מחוץ לארץ צריכה אישור מבי"ד רבני מוסמך שיאשר את תעודת הגיור.

מאומץ/מאומצת:

       יש להמציא פסק דין על האימוץ מביה"ד הרבני האזורי.

2.png
bottom of page