top of page
יום כיפור

"כי ביום הזה יכפר עליכם לטהר אתכם מכל חטאותיכם"

יום הכיפורים הוא היום הנשגב ביותר בלוח השנה היהודי.

ביום זה אנחנו מתנתקים מכל חיי החולין, מתנזרים מאכילה ומשתייה, מתכנסים בבית הכנסת ומתאפסים על עצמנו. במשך כל השנה אנו שקועים בטרדות היום יום. לא מעט פעמים אנו שוכחים מהי תכלית ביאתנו לעולם, מפספסים את עיקר המטרה.

 המטרה היא קיום מצוותיו של הקב''ה.

פעם בשנה, אנו חוזרים בתשובה. אנו מבקשים מהבורא סליחה על מה שקלקלנו השנה, ומבטיחים, באמת ובתמים, שהשנה הבאה תהיה שנה יותר טובה. שבשנה הבאה נשתדל להוסיף יותר רוחניות, יותר תורה, יותר מצוות.

עם ישראל כולו, גם אלו שאינם פוקדים את בית הכנסת מידי יום ביומו ומידי שבת בשבתו, גודש את בתי הכנסת בליל יום הכיפורים. בלילה זה אין צדיקים ורשעים, כולנו בניו של הקב''ה, כולנו מבקשים ממנו סליחה על מה שעשינו, כולנו מבטיחים שהשנה הבאה תהיה טובה יותר.

אנו לא אוכלים, לא שותים, לא נועלים נעליים, לא רוחצים, ולא מקיימים יחסי אישות. חמישה עינויים מתענים אנו ביום זה, אבל לא כאות אבל וצער, אלא כדי להדגיש שאנחנו ביום הזה כמו מלאכים ולא כבני אדם. כולנו רוח ולא חומר, כולנו נשמה ביום הזה ולא גוף.

יהי רצון שנזכה כולנו לשוב בתשובה שלימה לפני אבינו שבשמים

מועצה דתית גדרה- יום כיפור
bottom of page