top of page
העתק תעודת נישואין / כתובה

העתק תעודת נישואין נאמן למקור / העתק כתובה :

ניתן להנפיק העתק תעודת נישואין נאמן למקור או צילום העתק כתובה נאמן למקור ברבנות גדרה, אך ורק לאותם בני זוג שנרשמו לנישואין באמצעות הרבנות גדרה.

עפ"י חוק החיסיון ניתן למסור תעודת נישואין או העתק מתעודת נישואין נאמן למקור אך ורק לבעלי התעודה עצמם – הבעל או האישה בלבד.

במידה ואין באפשרותם של בעלי התעודה להגיע אישית לקבלת התעודה, יכולים הם לתת לבא כוחם ייפוי כח בצירוף צילום ת.ז. של אחד מבני הזוג לפחות, המאשר לקבל עבורם את העתק תעודת נישואין נאמן למקור / העתק כתובה .

אגרת העתק ת.נישואין נאמן למקור הינה – 74 ₪.

מועצה דתית גדרה- כתובה
bottom of page