top of page
ל"ג בעומר

''ואמרתם כה לחי רבי שמעון בר יוחאי"

ל''ג בעומר חל בתאריך י''ח באייר. הוא היום השלושים ושלושה לספירת העומר. בל''ג בעומר פסקו מלמות תלמידי רבי עקיבא. בעקבות מגפה נוראה שפרצה, מתו עשרים וארבעה אלף תלמידי רבי עקיבא, וביום זה פסקה המגיפה. לכן אנו מפסיקים את האבילות של ספירת העומר ואנו מותרים בתספורת ובשמיעת מוזיקה.

 רבים נוסעים ביום זה למירון או לקבר שמעון הצדיק בירושלים, ומביאים עימם את הילדים בני השלוש ל'חלקה' (תספורת בערבית). כמו כן, ילדי בית הספר, בעיקר בחוץ לארץ, יוצאים מכל תלמודי התורה ליערות, מצוידים בקשתות ובחיצים. המנהג המפורסם ביותר הוא הדלקת המדורות. בכל רחבי הארץ נוהגים עם ישראל, קטנים וגדולים, להדליק מדורה לכבודו של התנא האלוקי רבי שמעון בר יוחאי.

הזוהר הקדוש, עמוד הקבלה בחכמת ישראל, מיוחס לרבי שמעון בר יוחאי. בי"ח באייר נסתלק רבי שמעון לגנזי מרומים ועלה השמיימה. בטרם נפרד מתלמידיו, הוא מסר להם את יסודות הקבלה, את סודות הבריאה, את כל הבסיס שעליו מושתת עולמנו.

על פי ספרי הקבלה 'האידרא רבה' ו'האידרא זוטא', ברגע יציאת נשמתו של רבי שמעון ועלייתה לגנזי מרומים החלה לבעור אש, שהפרידה בין מיטת רשב"י לבין התלמידים שהקיפו את מיטתו. מדורה זו באה משמים להמחיש עד כמה נעלה ונשגב מאיתנו התנא האלוקי, ואין לנו כל אפשרות לגשת, להתקרב אליו, ולהימצא עימו במחיצה אחת.

לזכר אותו עמוד האש אנו מדליקים מדורות ביום הסתלקותו של רשב''י, ומבקשים כי יהיה לנו למליץ יושר בעולם האמת.

יהי רצון שזכותו של רבי שמעון תגן עלינו והוא ימליץ טוב עלינו!!!

Fire
bottom of page