top of page
נוהל קבלת כשרות

א. 14 יום לפני פתיחת העסק יש לפנות לרבנות לפתיחת תיק כשרות ולחתום על התחייבות לשמירת כשרות שבת וכו'.

ב. פתיחת תיק הכשרות תהיה על ידי מנהל מחלקת הכשרות (או מי שימונה ע"י) תוך ראיון של בעל/י העסק. 

ג. תיאום לרעיון ופתיחת התיק ע"י מנהל המחלקה תיעשה, בתיאום טלפוני מראש עם מפקח מחלקת כשרות:

שובאל פרחי 052-8649953.

ד. הפרטים והמסמכים הדרושים :

1) שם העסק.

2) כתובת.

3) טלפונים.

4) מס' עוסק מורשה.

5) מהות העסק.

6) האם העסק יהיה חלבי / בשרי/ פרווה.

7) שמות וכתובות של המקומות שיקנו מצרכי מזון, בצירוף תעודות כשרות של המקומות האלו.

פרטים אישיים של בעל העסק :

1) שם

2) כתובת מגורים.

3) טלפונים.

4) מס' ת.ז.

5) האם מנהל מקומות אוכל נוספים.

כשיש כמה שותפים בעסק ומעוניינים ששמם יופיע בתעודת הכשרות, הם צריכים להגיע לרבנות, בתיאום מראש  למלא פרטים ולחתום על התחייבות כנ"ל.

מסמכים נוספים:

1) תעודות כשרות מכל המקומות שקונים מזון.

2) אישורי כשרות לכל קבלת מזון החתום על ידי המשגיח ממקום ששולחים את המזון.

3) באישורי הכשרות חייב להיות מפורט כמויות, פריטים וכו'.

4) במשלוח בשר ועופות ומוצריהם חייב להיות מפורט כמויות ושמות החלקים, ומצויין שהם מוכשרים.

 

הרבנות לא מאשרת להשתמש בבתי אוכל בבשר ועופות לא מוכשרים, פרט לכבד, שאותם הרבנות מאשרת וצריך לצלותם רק בנוכחות המשגיח בלבד. 

ה. לאחר ביצוע כל הנ"ל, 6 ימים לפני פתיחת העסק כשהמקום יהיה מוכן, יודיע זאת בעל העסק לרבנות, ויגיעו מהרבנות לעסק לביקורת, מנהל המחלקה או מפקח מטעמו, לבדוק את סידורי הכשרות, לבדוק כלים הטעונים הכשרה או טבילה וינתנו הוראות מתאימות ויקבע משגיח למקום ושעות עבודתו וכו'. במידה ויש צורך במשגיח מעבר לביקורת הרגילה, בעל העסק יסכם את גובה ותנאי התשלום למשגיח, היות שבמקרה זה המשגיח אינו עובד הרבנות. כמו כן בעל העסק יודיע לרבנות לפני פתיחת העסק, בזמן הגעת מוצרי המזון, כדי שתגיע ביקורת מהרבנות לבדוק זאת, וכדי שהמשגיח יתחיל בתפקידו.

ו. לאחר ביצוע הנ"ל, הרבנות תנפיק תעודת כשרות למקום, לאחר תשלום האגרה הקבועה בחוק.

שירות לפסח מצריך תעודה מיוחדת.

מפקחי כשרות:    אבישי נסיר - 054-4375506,  שובאל פרחי - 052-8649953

מועצה דתית גדרה- נוהל קבלת כשרות
bottom of page