top of page
נוהל רישום לקבורה

דמי קבורה - השירותים שחברת הקדישא חייבת לתת בלי תשלום:

1. מקום קבורה - על-פי סדרי הקבורה שנקבעו בחברת הקדישא.
2. הטיפול בנפטר - כולל טהרת הנפטר, תכריכים רגילים.
3. חלקת קבר - לפי סדרי הקבורה הנהוגים בחברה.
4. שירותים בזמן הלוויה - השתתפות חזן וצוות קבורה (שבו 2 אנשים לכל הפחות)
5. העברת הנפטר למקום הקבורה תהיה:
ממקום הפטירה למקום הקבורה, שנמצאים בתחום הרשות המקומית שבה פועלת חברת הקדישא
או מבית החולים, גם אם הוא נמצא מחוץ לתחום הרשות המקומית שבה פועלת חברת הקדישא, ובלבד שהוא נותן שירותים רפואיים לתושבי הרשות המקומית שבה התגורר הנפטר.

העברת הנפטר לקבורה ביום הלוויה נעשית בכל שעות היממה.
העברת הנפטר לבית הלוויות לפני יום הלוויה נעשית בשעות העבודה הרגילות, בימים א' - ה' בשעות 8:00 - 16:00 ובימי ו' וערבי חג בשעות 8:00 - 13:00.

שירותי הקבורה שחברת הקדישא רשאית לגבות בעדם תשלום הם:

1. מקום קבורה - הבאת הנפטר לקבורה על-פי בקשה מפורשת של המשפחה בבית עלמין שהוגדר על-ידי המוסד לביטוח לאומי כ"בית עלמין סגור", או בחלקות קבורה מיוחדות שהוגדרו על-ידי המוסד לביטוח לאומי כ"חלקות מוגדרות".

2. שמירת מקום - במקרים שבהם תושב הארץ מבקש לשמור חלקת קבר בעודו בחיים.

3. העברת הנפטר:
- לפני יום הלוויה, שלא בשעות העבודה הרגילות.
- ממקום הפטירה שנמצא בתחום הרשות המקומית, שבה פועלת חברת קדישא אחת, למקום הקבורה שנמצא בתחום הרשות המקומית, שבה פועלת חברת קדישא אחרת (על-פי תעריף שנקבע בהסכם).
- משדה התעופה - התשלום כולל אגרה למכס וטיפול בהוצאת רישיון קבורה.
- במסלול מיוחד - לשם הספד או מתן כבוד אחרון, על-פי בקשה של המשפחה.

4. תכריכי פשתן - על-פי בקשת המשפחה (ייגבה רק ההפרש שבין מחיר תכריכים מיוחדים למחיר תכריכים רגילים).

5. שמירת הנפטר - שמירת הנפטר בחדר קירור של החברה. בימים א'-ה' התשלום נגבה עבור היום השני ואילך; בימי שישי וערבי חג - התשלום נגבה עבור היום השלישי ואילך.

6. הביטוח הלאומי אינו משלם את ההוצאות לבניית היסוד למצבה ולבניית המצבה, והן יחולו על המשפחה.

קבורה בישראל במקרים הבאים הנה ללא תשלום:

1. תושב ישראל, שנפטר בישראל, ונקבר במקום מגוריו.
2. תושב ישראל, שנפטר בחו"ל, ונקבר במקום מגוריו בישראל.

מימון הוצאות יום הקבורה מועבר לחברה קדישא על ידי המוסד לביטוח לאומי.
בכל מקרה, יש צורך לשלם אגרת ביסוס מצבה בסך 500 ₪.

על פי החוק במקרים הבאים חברת הקבורה יכולה לגבות תשלום:

1. רכישת חלקת קבר בחיים (על פי התעריפים הקבועים בחוק. יש לציין שהתעריף שונה ממקום למקום ומשתנה מעת לעת) - 5,066 ₪ ליחיד.
2. קניית חלקה ליד בן זוג שנפטר: 20% הנחה מהתעריף שבחוק (לתושבי גדרה בלבד).
3. קבורה בחלקה חריגה (חלקה שאושרה מראש על ידי המוסד לביטוח לאומי כחריגה) – 15,000 ₪ לתושב גדרה. תושב מחוץ לגדרה - 18,000 ש"ח.  תושב חו"ל – 40,000 ₪. (המחיר כולל את יום הלוויה. לא כולל הובלת הנפטר
משדה התעופה, אגרה למכס טיפול בהוצאת רישיון קבורה).
4. תושב ישראל שנפטר ומשפחתו מעוניינת לקברו שלא במקום מגוריו.
5. בכל המקרים הנ"ל יש לשלם תשלום נוסף בסך 500 ₪ עבור אגרת ביסוס מצבה.

מועצה דתית גדרה- נוהל רישום לקבורה
bottom of page